راهنمای ارسال سفارش

نام محصول

وزن هر قطعه

وزن یک متر مربع

تعداد در نیسان

تعداد در خاور

تعداد در تریلی

کفپوش بتنی پوست ماری 40*40

65 کیلوگرم

10 کیلوگرم

30 الی 40 متر

70 الی 80 متر

340 الی 350 متر

کفپوش بتنی پوست ماری 20*20

3 کیلوگرم

75 کیلوگرم

30 متر

55 الی 65 متر

300 متر

کفپوش بتنی پرسی ساده 40*40

22 کیلوگرم

138 کیلوگرم

یک پالت

دو پالت

10 الی 12 پالت

کفپوش بتنی پرسی ساده20*10

3 کیلوگرم

138 کیلوگرم

یک پالت

دو پالت

10 الی 12 پالت

کفپوش بتنی ساده 20*20

5.5 کیلوگرم

138 کیلوگرم

یک پالت

دو پالت

10 الی 12 پالت

موزایک حیاطی طرح گارانتی و سماقی40*40

10 کیلوگرم

65 کیلوگرم

30 الی 35 متر

60 الی 70 متر

300 الی 350 متر

موزایک حیاطی زیر پاکتی کوچک 30*30

6 کیلوگرم

65 کیلوگرم

30 الی 35 متر

60 الی 70 متر

300 الی 352 متر

موزایک پلیمری طرح کیت کت100*50

28 کیلوگرم

55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400متر

موزایک پلیمری طرح چرمی قابدار

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح چشمه و قابدار 50*50

14 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح پارسه 40*60

13 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح چرمی

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح واش ترکیبی و هندسی و شبنم 30*60

10 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح طنابی 50*50

14 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح ضربدری

14 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح شطرنجی 40*40

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح سنگ فرش 40*40

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح خطیبی 30*60

10 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متری

400 متر

موزایک پلیمری طرح خطیبی 40*40

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح خطیبی60*40

13 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح خطیبی 60*60

20 کیلوگرم

-

40 متر

70 الی 80 متر

400 متر

موزایک پلیمری طرح تیشه ای 40*40

8.5 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

-

70 الی 80 متر

400 متر

بتن اکسپوز نما 60*60

20 کیلوگرم

-

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز نما 50*50

14 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز نما 50*90

20 الی 25 کیلوگرم

-

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز نما 60*120

47 کیلوگرم

65 کیلو گرم

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز کف طرح ساده 100*40

25 کیلوگرم

55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز کف طرح ساده 50*50

14 کیلوگرم

50 الی 55 کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

بتن اکسپوز کف طرح ساده 40*120

25 کیلوگرم

55کیلوگرم

40 متر

70 الی 80 متر

350 الی 400 متر

واش بتن 100*30

25 کیلوگرم

80 کیلوگرم

20 متر

55 متر

200 متر

واش بتن 30*60

13.5 کیلوگرم

75 کیلوگرم

25 الی 30 متر

55 الی 60 متر

250 الی 280 متر

واش بتن 50*50

20 کیلوگرم

80 کیلوگرم

25 متر

55 الی 60 متر

250الی 280 متر

واش بتن 40*40

12 کیلوگرم

75 کیلوگرم

25 الی 30 متر

50 الی 55 متر

250 الی 280 متر

Rate this page