جدول سایز و ابعاد سنگدال

نوع سنگدال

ابعاد سنگدال

وزن هر قطعه

سنگدال بتنی ترافیکی

10*50*80 سانتی‌متر

100 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

10*60*80 سانتی‌متر

120 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

10*50*100 سانتی‌متر

125 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

10*60*100 سانتی‌متر

150 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

15*50*100 سانتی‌متر

185 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

15*60*100 سانتی‌متر

220 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

15*50*120 سانتی‌متر

220 کیلوگرم

سنگدال بتنی ترافیکی

15*60*120 سانتی‌متر

265 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*80 سانتی‌متر

195 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*100 سانتی‌متر

250 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*120 سانتی‌متر

293 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*130 سانتی‌متر

320 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*150 سانتی‌متر

370 کیلوگرم

سنگدال پیش تنیده

17*60*150 سانتی‌متر

490 کیلوگرم

Rate this page